Notater


Match 1 til 50 fra 156

      1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 "Anneke Munchgaard gift 1658 AJ Grove" Familie F325
 
2 "Anno 1798 September den 5te Onsdagen begravet Møller Matthias Tørsting, fød i Tørsting Bye, der er et Annex sogn til Kloborg (Klovborg) Sogn ved Horsens i Jylland af Faderen Anders Madsen og Moderen Maren. Død den 30. August af Alderdom, gammel 76 Aar. For Jorden paa Kirkegaarden angefehr lige for Vaaben huusets Dør blef Kirken betalt 3 rdl., og for alle Klokker at Ringe 2 rdl. 4 mk.". Tørsting, Matthias Andreasen (I2581)
 
3 "Madame Larsen, Kjøbmand Larsens Hustru" er blandt fadderne ved søsteren Henriette Christine Klinzendorph og Christian Frederik Binaus barn, Niels Heinrich Binau, dåb den 20 oktober 1826 i Slagelse, Skt. Peder Klinzendorff, Else Marie Louise (I2480)
 
4 "Mary Elisabeth gift ca. 1646 AJ Grove søn W Grove" Familie F275
 
5 "Peter Nicolai Asmus Petersen, ein unehelicher Sohn der Christina Clausen Lund, und des Asmus Petersen aus Sörup, von dem sie während ihres Dienstes auf Laigaard geschwängert worden ist.

Apenrade 20 Dec. 1848" 
Petersen, Peter Nicolai Asmus (I1765)
 
6 "Ragnhild Welt gift 1678 W Grove søn UFW Grove" Familie F1108
 
7 . Frederiks Tyske Kirke 1835 - 1869.
Carl Friederich Conrad Victor Müller.
Født 2. april 1941 døbt 18. juli 1841.
Forældre: Johan Heinrich Friederich Müller hoboist ved det borgerlige infanterie
og hustru Nielsine Conradine født Grove.
Faddere: Forældrene.
Læderstræde 24, København.
Jævnførsel side 142 nr. 21.
Mikrokort nr. - 2 - 83 - 2 - 3/7 side 92. nr. 3.
Gift med Margrethe Sørensen.
Ifølge Frantz Møllers slægtsbog om familien Grove.
 
Müller, Carl Friederich Conrad Viktor (I916)
 
8 . Frederiks Tyske Kirke 1835 - 1869.
Johann Conrad Friederich Ludwig Müller.
Født 18. juni 1839 døbt 9. august 1839.
Boende : Landemærket 138 - 139.
Forældre: Johan Heinrich Friederich Müller hoboist ved det borgerlige infanterie
og hustru Conradine født Grove.
Faddere: Madam Heinniey, Jomfru Pauline Grove med flere.
Jævnførsel side 178 nr. 21.
Mikrokort nr.: - 2 - 83 - 2 - 3/7 side 88 nr. 8.
Død 2. Marts 1890.
 
Müller, Johan Conrad Friederich Ludwig (I915)
 
9 . Trinitatis Kirke 1854 - 1857 fø.
Navn: Hans Jørgen Conrad Møller.
Født den 17. Februar 1855 og
døbt 3die Søndag efter fasten ( 12. Juni 1855 ).
Faddere: Møller, Johan Frederik og
Hustru Conradine Grove.
Anmærkninger: Ingen.
Microfish - 3 - 12 - 27 - fødte af mandkøn 1855.
eller Hovedbog - 2 - 12 - 7 3/15 side 66 nr.96.
 
Møller, Hans Jørgen Conrad (I1492)
 
10 1. søndag efter Trinitatis Sørensen, Jacob (I2114)
 
11 1876, 29de September, Viet, Niels Nicolai Hansen [ungkarl og sergent], 30, ved 16de Bataillon - i Skulkenborg no 104, Nielsine Kirstine Petersen [jomfru], 24, i Skulkenborg no 104) Familie F10
 
12 1891, 24 Juli, Viet, Niels Nicolai Hansen [enkemand, oversergent], 45, ved 5 Bataillon - Heden no 162, Amalie Nielsen [pige], 39, Heden no 162 (Viede 1882-1891, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt) Familie F99
 
13 5 børn, Carl den yngste
3 halvbrødre og 2 halvsøstre fra Adolfs tidligere ægteskaber 
Familie F623
 
14 71 år gammel Welt, Ragnhild (I2689)
 
15 8 børn hvoraf Gertrud er den yngste. Kan de 8 evt være inkl. hans fra første ægteskab? Familie F384
 
16 9 børn hvoraf det sidste er født i Texas Familie F845
 
17 Aarhus, Hasle, Vor Frue, 1892 - 1895, Konfirmation

År 1895 Begivenhed Konfirmation
Konfirmeret 13 Oktober 1895 Kalender dato 13 okt 1895
Navn Elna Sophie Herskind Alder -
Erhverv - Stednavn Frederiksgade 8
Fødselsdag 29 April 1880 Fødested Frue Sogn
Dåbsdag 17 Aug 1880 Dåbssogn Frue Sogn
Vacc. dato Faders navn Anton Herskind
Faders erhverv Købmand, Manufakturhandler Faders stednavn Frederiksgade 8
Moders navn Hertha Larsen Moders erhverv Hustru
Moders stednavn Frederiksgade 8
Kildekommentar Zahrtmann mg+ ug Indtasters kommentar  
Herskind, Elna Sofie (I13)
 
18 Aftægtsmand på Lilballe Mark, 60 år Pedersen Villumsen, Niels (I514)
 
19 Anders Jenssen Grove, Anders Jenssøn Grove Grove, Anders Jensen (I555)
 
20 Anne Brandt, Johanne Cathrine (I2582)
 
21 Anno 1711 den 18. Maji Peder Lauritzen og Margaretha Dorthe Lauritzdatter Mørch deris Barn Elisabeth Mag-dalene frembaaren af Anna Hansdatter Juul, Borgmester Herman Willers Kiæreste (kone). Testes: Tolderen Seigneur Henrich Brandt, Jens Søfrensen Brisløv, Jørgen Jochumsen Rodenburg, Raadmand Søren Pedersens Søn Peder og Anna Margaretha, Hr. Mathias Pedersen Rostocks Kiæreste Pedersdatter, Elisabeth Magdalene (I2047)
 
22 Anno 1711 den 6. Novembris døbt Raadmand Søfren Pedersens og Dorte Lauritzdatter, der Barn Matthias. Testes: Margrethe Dorte Lauritzdatter bar samme Barn til Kirche, Borgmester Herman Willer, Peiter Matzen, Bager, Jørgen Jochumsen Rodenburg, Sara Søfrens-datter, Jens Brisløvs Kiereste og Margaretha Hr. Matzs (kone) Sørensen, Mathias (I1168)
 
23 Anno 1718 den 27. October Sammen Wiede Johan Gosman og Anna Pedersdatter Og med Kongl. tilladelse at skulle skee udi hendes forældres Huus, men ved Forandring i Sindet skulds dog i Kirchen Familie F796
 
24 Anno 1719 den 20. November Begraven Hans Kongl. Majestæts Tolder Seigneur Henrich Brandt med Een Eege Kiste i hans Alders 54. aar". Han begraves i følge "Fra det gamle Middelfart" i det samme gravsted i Middelfart kirke som sønnen Nicolai Henrichsen Brandt og dennes familie i Søndergang, prisen var 50 rdl. Hans enkes begravelse er ikke indført i Middelfart kirkebog, og der er ingen skifter efter dem. Brandt, Henrik (I2081)
 
25 Anno 1724 Pinsedag den 6. Junij blef døbt Johan Godsman og Hustrue Anna Pedersdatter deres liden Daatter Anna Barbara.Testes: Peder Lauridsens Hustrue Anna Dorte bar Barnet, Mathias Boltes Hustrue, Jomfru Karen Juul, Tolderen Lars Nielsen, Byeskriveren Monseigneur Lydum og Laurids Mørch Pedersen". Gosmann, Anna Barbara Johansdatter Juul (I1169)
 
26 Anno 1729 Torsdagen den 13. October copuleret Monsieur Nicolai Brandt og Jomfrue Elisabeth Magdalene Pedersdaatter efter Kongelig Allernådigste Tilladelse udi hendes Fader Seigneur Peder Laursens Huus, overværende Hr Mørch fra Fredericia og Kiæreste (kone), Jørgen Holm på Snoghøj og Kiæreste, Hr. Riisbreck fra Weilbye og Kiæreste, Jørgen Christensens Hustrue paa Hindsgaul, Capalanen her i Byen og Kiæreste, Johan Gosman og Kiæreste, Jørgen Laursen og Kiæreste og fleere Familie F1082
 
27 Anno 1730 Tirsdagen den 28. November begravet Johan Gosmann Juul

Middelfart skifteprotokol 1728 - 1748, side 35b -44a (ialt 18 sider!): -"Anno 1731 den 9. og 10. January var man forsamlede udi afgangne Salig Johan Gosman Juul, Consumptionsforvalter, hands Gaard og Stærfboe har i Middelfarth, som døde den 21. November sidst leden, for at tage Registrering og Vurdering imellem Encken Anna Peders Daatter paa den eene , og den Salig Mands og Enckens tilsammen auflede Daatter Anna Barbara Johansdatter Juul, gammel 7 Aar, paa den anden side". "Encken udvalgte til sin Laugværge hendes Kiære Fader, Hoyagtebare og Velfornemme Seigneur Peder Laursen, borger og Handels Mand her i Byen, og til Værge for Daatteren blef udnævnt Velfornemme Seig-neur Nicolai Brandt, Borger og Indvåner her sammesteds"- Af værdier i boet kan nævnes -"Gaarden som den Salig Mand i boede og fra Døde, beliggende i store eller Adelgaden, hands iboende Gaard paa den Østre Side og Raadstuehuus og Gaard, samt Raadmand Søren Pedersens Hauge paa den Væstre Side, bestaaende til Gaden af 11 fag dobbelt Etage og 2 fag Portrum enckelt Etage, 15 fag Sidehuus næsten i Gaarden med dobbelt Etage alt Teglhængt, og 14 fag ladehuus med straae behængt". Samt brønd i gården og havejord vurderet til 266 rdl. 4 mk. Han ejede tillige 2 små ejendomme, vurderet til 54 rdl. 4 mk., en mølle med tilhørende hus, 220 rdl. -"5/12 Ejendomspant udi Causlunde Kirche, liggende udi Wends Herred her Udi Fyen, vurderet for 666 rdl. og 4 mk. Ejendomsjorder beliggende udi denne Byes Sønder- og Møllemark, 365 rdl."- Hele boets indtægt beløber sig til 2062 rdl. 5 skl. "Boens Besværing"- beløber sig til 1178 rdl. 1 mk. og 131/3 skl., hvoraf største part er bl.a. en panteobligation på 500 rdl., plus 25 rdl. Rente skyldes til Matthias Pedersen 170 rdl. og til Peder Laursen 80 rdl., samt til Hans Mørch i Fredericia 114 rdl. Moder og datter arver hver 441 rdl, 5 mk. og 33/4 skl., men datterens arv forhøjes af moderen til 450 rdl. Hendes arvelod bliver stående i boet og moderen nyder renten deraf, indtil datteren fylder 18 år, hvorefter renterne tilfalder hende. 
Juul, Johan Gosman (I2002)
 
28 Anno 1735, den 17 October Raadmand Sørren Pedersen begravet"

Middelfart skifteprotokol 1748 - 1785, side 15b - 32b (ialt 15 sider!): Den 14. maj 1749 blev der afholdt skifteforretning i -"Sterfboen efter Afgangne Salig Dorthe Laurs Datter, Salig Raadmand Søren Pedersens Strax efter Dødsfaldet, der har været Benaadiget med een Kongelig Allernaadigst Bevilling af dato 29. January 1720 (?) At sidde udi uskiftet Boe, for at Registrere og forseigle Boen, indtil samtlige arfvinger kand indfinde sig, som ere Den Salige Madammes Søn Peder Sørensens Børn Nafnlig Dorthe Peders Datter, som har til Ægte Seigneur Hans Hansen, Kirkeværge og Sognefoged udi Stenderup, Anna Cathrine Peders Datter, Der har til Ægte Seigneur Laurs Mørch, Niels Nielsen, der har til Ægte Petrina Severina Peders Datter, Begge sidstnævnte her i Byen. Dernæst hendes Salig Søn Laurs Sørensens Trende Umyndige Børn som ere Anna Sybilla Laursdatter, Dorthe Laursdatter og Ivana Petrina Laursdatter. Alle trende hos Deris Moder og Stiffader Jens Brandt i Bogense. Een Datter -Madame Anna Sørens Datter, Der har til Ægte Vel Ædle Hr. Amtsforvalter Henrich Levi. Endnu Een Datter Johanna Sørensdatter, som har til Ægte Seigneur Anders Nielsen, handelsmand her i Byen, der nu til Søes er Rejst til Norge. Endvidere Een Søn Seigneur Niels Sørensen, Handelsmand her i Byen og Monseiur Matthias Sørensen, som er myndig og Hiemme i Sterfboen"- Man registrerer og forsegler boet.

Den 15. og 16. maj 1749 mødes man igen for at vurdere boet, men bliver ikke færdige dermed, -"og som Dagen er forløben og Hans Mayestæt ventes i Morgen"-, fortsætter man den 2. juni. Hele behandlingen af boet afsluttes den 6. december 1749.

Af større vurderingsposter og værdier kan nævnes gården (som er beskrevet i tillægget "Gl. Postgård i Middelfart") Den vurderes til 400 rdl., samt 7 huse (boliger), som vurderes til 170 rdl., nogle markjorder med sæd vurderes til 695 rdl., et skib til 500 rdl. Sønnen Peder Sørensen har ved sit giftermål fået værdier for 887 rdl., hvoraf guldsmykker til 73 rdl., samt sølvting, tin , kobber og messingting til husholdning. I rede penge fik han 525 rdl.

Sønnen Laurs Sørensen har ved sit giftermål fået en gård bygget til en værdi af 400 rdl., samt andre værdier for 60 rdl. Sønnerne Søren og Anders har hver fået 240 rdl., og Anders desuden en gård i Byllerup by, Nørre Åby sogn, der har en værdi af 266 rdl. Skibets ladning indbringer 284 rdl. En bortsolgt gård i byen er vurderet til 180 rdl. Hele boets værdi opgøres til 4729 rdl., 2 mk. og 3 skl.

Søren Pedersens åbne begravelse i Middelfart kirke lå i Søndergangen -"foran Funten"- (døbefonten). I følge "Fra det gl. Middelfart II" af Chr. Behrendt, 1941, side 127, hvor der står: - Søren Pedersen var stamfader til byens største og mest velhavende slægt" 
Pedersen, Søren (I1995)
 
29 Anno 1737 Fredagen den 3. May Blef Døbt Nicolaj Brandt og Huustrues deris Liden Daatter Johanne Cathrine, som Peder Laursens Huustrue hold til Daaben. Testes: Jørgen Christensens Huustrue paa Hindsgaul, Byskriver Lydum, Laurits Sørrensen, Monsieur Jørgen Holms Søn paa Snoghøy, Waldemar og Christiane Kastrup". Brandt, Johanne Cathrine (I2582)
 
30 Anno 1747 den 12. Julii Jordet Seigneur Peder Larsens Hustrues Liig i Kirchen udi dend lille Karle Gang for Betaling Mørch, Margrethe Dorthe Laursdatter (I2005)
 
31 Anno 1749 Maji den 21. Onsdagen nedsat Raadmand Sørren Pedersens aabne Begravelse i Kirken hands Enckes liig Dorthe, Salif Sør. Pedersen. Betalt for Graven at aabne 4 rdl. Lauritzdatter, Dorthe (I1996)
 
32 Anno 1750 den 16. April Torsdagen bleve efter Kgl Mayestæts Allernådigste Tilladelse copulerede udi Seigneur Waldemar Holms Huus Seigneur Matthias Sørensen, Kiøbmand, og Anna Barbara Johansdatter Juul. Deres Forlovere vare: Anders Nielsen og Niels Søfrensen". Familie F456
 
33 Anno 1750 den 23. January Fredagen blef indsat i aaben Begravelse i Kirchen Nicolai Brandts Hustrues liig, betalt for Graven at aabne til Kirchen, 4 rdl.

Middelfart skifteprotokol 1748 - 1785, side 64b - 69b:
"Anno 1750 den 17. January Strax efter Dødsfaldet Kl. 9 slet ud paa Aftenen"-. begynder man at "Registrere og Forsegle Boen hos Brand Inspecteuren Nicolai Brandt efter hans Salig Hustrue Elisabeth Magdalena Peders Daatter".

Den 19 januar 1750 foretages den videre registrering og skiftebehandling og som arvinger nævnes:
- Heinrich Nicolaisen Brandt, 9 år
- Peder Nicolaisen Brandt, 6 år
- Hans Nicolaisen Brandt, 1 3/4 år
- Lehne Nicolai Datter Brandt, 19 år
- Johanna Catharina Nicolaisdatter Brandt, 13 år

Til værge for børnene under skiftet nævnes -"Deris Salig Moders Broder Monseiur Laurids Mørch"-, (skal forment-lig være deres mormoders broder). Af større poster og værdier nævnes:
-"Eiendoms Gaarden Beliggende paa den Søndre Sie i Stoere Adelgaden imellem Madame Almons Huus og Seigneur Laurs Mørchs Gaards Rum og Hauge paa den Østre side, og item Christian Pedersens Hauge paa den Vestre Side med paabygde Huuse Gaards Rum"-. desuden brønd, have, frugttræer og en halvbrønd, som altsammen er vurderet til 400 rdl. -"trende Eiendoms Mark Jorder over begge Middelfart Marker beliggende", vurderes til 360 rdl. Hele boets værdi opgøres til 898 rdl. 2 mk. og 2½ skl. Gælden opgøres til 1009 rdl. 1 mk. og 4 skl., og af større gældsposter nævnes -"en Panteobligation til Forpagteren paa Schioldemose ( Skjoldmose) Seigneur Michel Rasmussen Lange, der med renter beløber sig til 746 rdl. 4 mk. Skyldig til de fattiges Casse her efter Obligation af Dato 11. Martii 1748, 100 rdl. Skyldig til hans Broder Skov Rider paa Falster ved Laaland efter udgivne Obligation af dato 12. May 1732, Nafnlig Seigneur Hans Brandt, 93 rdl.

Behandlingen slutter den 21/12-1752, og da ingen af kreditorerne har begæret udlæg for deres fordringer, og da gælden er større end indtægterne, lover Nicolai Brandt at svare renter af gælden og betale efterhånden, som han kan.  
Pedersdatter, Elisabeth Magdalene (I2047)
 
34 Anno 1752 September den 19. Tirsdagen begraven Waldemar Holms Hustrue Anna Pedersdatter i deres aabne begravelse i Kirchen, inde vet Fonten. Betalt for Graven at aabne, og for alle Klokkerne, til Kirchen 8 rdl.". Den åbne begravelse i Middelfart kirke lå i kapellets vestre ende - "I Uudskuddet i Syd" -. Den blev købt i 1703 af Jep Juuls (også ane!) arvinger for 60 rdl., "hvoraf fragår 20 rdl., da den Salig Mand var Kirke-værge Mørck, Anna Pedersdatter (I2003)
 
35 Anno 1754 den 6. September Fredagen begraven Seigneur Peder Larsen i Kirken i den Syndre Gang med Sang og Klang, betalt for Jord og alle Klokkerne 16 rdl. Lauersen Mørck, Peder (I2004)
 
36 Anno 1758 den 5. May Fredagen jordedes Matthias Sørensens Hustrue Anna Barbara Johansdatter Juul i Aaben begravelse i Kirchen, Betalt til Kirchen for samme 4 rdl., og for alle Klokker at Ringe 4 rdl.". I skiftet efter hende, som er ganske kort, er hele boet opgjort til 3.676 rdl. og 4 mk., og udgifterne til 475 rdl. og 2 mk., som for størstepartens vedkommende er - "bort Skyldig Giæld til Flensborg"-. Gosmann, Anna Barbara Johansdatter Juul (I1169)
 
37 Anno 1758 January den 27. Fredagen Trolofvede til Ægteskab udi Nicolai Brandts Huus, Monsieur Matthias Andreasen Tørsting, Tiener paa Billes Hauge, og Mada-moiselle Johanne Cathrine Nicolaidatter Brandt. Deres Forlovere ere vi Underskrevne: Herlov Wachtmeister Jens Hessel" "Torsdagen den 9. Marts copulerede". Familie F1065
 
38 Anno 1764 Aprilis den 14. Løverdagen begraven Nicolai Brandts Kiæreste (kone), betalt for begravelsen at aabne 4 rdl., for alle Klokker 4 rdl.

Skifte efter hans 2. hustru Mette Marie Brandt, antagelig født Brøker, holdes 9/4-1764. Indtægt 1384 rdl. 2 mk. og 10 skl., gæld 1415 rdl. og 4 skl. Der er ingen børn i ægteskabet, så hendes søskende arver, nemlig degn i -" Wiers og Becke"- i Jylland Hans Larsen Brøker , Philip Larsen Brøker og Christine Brøker, begge boende i København. Der er intet skifte efter ham. 
Brøker, Mette Marie (I2652)
 
39 Anno 1767 October den 29. Torsdagen blef Seigneur Nicolai Brandt indsat i sin aabne Begravelse i Kirchen, 4 rdl., for alle Klokkerne, 4 rdl. Brandt, Nicolaj Henrichsen (I2648)
 
40 Anno 1796 den 10/7-1796 døbt Ane Johanne Gosmannsdatter, datter af Seigneur Johan Gosmann Matthiassen og Hustrue Anna Margrethe Thørsting. Faddere vare Henning Møllers Hustrue af Middelfart, som bar barnet, Kirstine Marie Johansdatter, Søren Elkjær og Laust Østergaard Gosmannsdatter, Anna Johanne (I2040)
 
41 Anno 1820 Død 21. January, Begravet 26. January, Johanne Cathrine Brandt, Enke efter Møller Matthias Tørsting, Middelfart, 83 aar gammel". Brandt, Johanne Cathrine (I2582)
 
42 Apelone Nielsdatter, Apollone (I2032)
 
43 Begravelses protokol på Københavns Radhus nr. 6999. Onsdag den 15 - 11 - 1893 Kl. 1-1/2 (1330) begraves til Assistent irkegård: Enke Katrine Nielsine Konradine Müller. 76 år gammel. Bopæl: Almindelig Hospital ( De gamles By ). Død den 09. November 1893. Årsag: Cancer ventricuh hepatitis.
Begravelses omkostninger:
- Jord: A 31 - Q 110. 64,00 Kr.
- Ligvogn: 12,00 Kr.
- Klokkeren: 00,50 Kr.
- Ialt: 76,50 Kr.  
Grove, Cathrine Nielsine Conradine (I177)
 
44 Begravelsesprotokol fra Stadsarkivet på Københavns Rådhus. Nr. 4084.
Musikker Johan Heinrick Friderick Müller gift, alder: 74 år gammel er død d. 1. November 1877.
Død på Almindelig Hospital af "Hæmor hagia", var gift. Begravelse fra ligkapel til
Garnisions Kirke, nedsat i fællesgrav.
Omkostninger ved begravelsen:
Jorden. 4,75 Kr.
Gravens gravning. 3,50 --
Ligvogn. 1,00 --
Ligbærere. 1,00 --
Kapel. 4,00--
Klokkeren. 0,50 --
Ialt: 14,75 Kr.
minus. 3,00 --.
Total. 11,25 Kr.  
Müller, Johann Heinrich Friederich (I176)
 
45 Behrendt Bd. 1, p. 41 Bang, Henrik Olufsen (I2675)
 
46 Besøger præstegården i Sdr. Stenderup 10. oktober 1868 for at lade sig indskrive til ægteskab: "Wilhelm Adolf Carl Ernst Bunckenburg, bager i Stenderup, og tjenestepige Thora Alvilda Gosmann forlovet med bager Bunckenburg i Stenderup, begge kommer fra Kolding" Han er 27 år og koncensmester (=1. svend/mestersvend).

 
Familie F9
 
47 Bland fadderne er "die Frau Müllern, Bunckenburgs Schwester" Bunckenburg, Anna Christina Elisabeth (I2450)
 
48 Blandt fadderne er Madame Larsen, Kjøbmand Larsens Hustru (Else Marie Louise Klinzendorff)
 
Binau, Niels Heinrich (I2488)
 
49 Bor i Kompagnistræde. KBog: 1-6-10 Grove, Cathrine Marie (I1579)
 
50 Bor Kompagnistræde 32, Kirkebog 1-6-10  Grove, Andreas Hiorth (I1577)
 

      1 2 3 4 Næste»