Notater


Match 101 til 150 fra 156

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Klinzendorph, Klindzendorf, Heinsendorff, Klintendorf, Klinsendorff, Valentzendorff, Klengendorph, Klonsendorf Klinzendorff, Anna Christiana (I2471)
 
102 Kundskaber er meget gode, opførsel er udmærket god. Pedersen, Nielsine Kirstine (I103)
 
103 Lørdag den 18de April Egteviedes Ungkarl Muursvend Jens Peter Christensen af Haurbak. 28 Aar gammel og Pigen Apolone Pedersdatter af Elkiær. 25 Aar gammel de begge have giennemgaaet de naturlige Kopper. Vielsen forrettet i Winderslev Kirke. Deres forlovere: Hans Fader Christen Jørgensen Muurmester Haurbak og hendes Fader Huusmand Peder Danielsen i Elkiær Familie F138
 
104 Margrethe Enevoldsdatter døde i 1667 ifølge skiftesag nr. 216 af 4. maj 1667, og efterlader sig børnene Hans og Kirsten. Når gælden blev fratrukket indtægterne, blev der kun 29 rdl. tilbage at arve efter hende. Enevoldsdatter, Margrethe (I2027)
 
105 Marianne Grove, Marie Anne (I1501)
 
106 Marie Wilhelmine Frederikke Conradine Müller. Født 12. september 1836, døbt 23. december 1836. Forældre: Johan Heinrich Friederich Müller hoboist ved det borgerlige infanterie og hustru Conradine Nielsine født Grove. Faddere: Fru Grove, Kaptain C. Grove, Dipo med flere. Jævnførsel side 168 nr. 97. Mikrokort nr. - 2 - 83 - 2 - 6/7 side 209 nr. 7.
 
Muller, Marie Wilhelmine Friederike Conradine (I913)
 
107 Materiale i Landsarkivet for Fyn, Odense: Hende, Peter Henrik: Vandrebog. Arkiv-nr: RC479. Hende, Peter Hinrich (I1991)
 
108 Matthias Sørensen, Mathias (I1168)
 
109 Middelfart kirkebog 1712: "Anno 1712 den 18. October begraven Karen Madsdatter, Salig Borgmester Hans Juuls (kone), 75 Aar og nogle Maaneder gammel".

Middelfart skifteprotokol 1711 - 1729, side 73a - 119a (ialt
72 sider):
Den 9. oktober 1712 påbegyndes skiftet efter -"den Ædle, dydsirede og Meget Elskende Matrone Karen, Salig Borgmester Hans Juuls". Arvingerne var:
- Anna Hansdatter Juul, gift med Hermand Willer, borgmester i Middelfart
- Margrethe Hansdatter Juul, gift med Jørgen Frederiksen, sognepræst i Udby og Indslev
- Johan Goedsman, sønnesøn, 19 år
- Elisabeth Ibsdatter Juul, sønnedatter, 22 år
- Karen Ibsdatter Juul, sønnedatter, 20 år
- Anne Ibsdatter Juul, sønnedatter, 18 år
- Anna Barbara Jepsdatter Juul, 15 år.
Det oplyses om Karen Madsdatter -"om Morgenen den 11. October Eftter at hun om Natten tilforn Salig udi Herren var Hensofuet", så hendes dødsdag må være den 9. oktober, samme dag som skiftet begynder. Dette meget store skifte bliver opgjort til 5562 rdl. 3 mk. 13 skl., og af meget store poster kan nævnes: "16 Styx Jorder 800 rdl., Eiendommen 400 rdl., Causlunde Kirche 1400 rdl."
Der findes ikke en samlet udregning over gælden i boet, men til deling arvingerne imellem bliver der 2854 rdl. og 4½ skl., hvoraf der tilfalder Johan Goedsmand Juul 951 rdl. og 2 mk., Lisbeth Juul 475 rdl. og 4 mk., og det samme til Karen, Anne og Anna Barbara Juul. Skiftet sluttes den 23. marts 1713. 
Madsdatter, Karen (I2023)
 
110 Middelfart kirkebog 1757: "Anno 1757 Dom. 21. p. Trin. (30/10-1757) Christnet Matthias Sørensens og Hustrue Anna Barbara Gosmann Juels, Deris liden Søn kaldet Johan Gosmann, frem-baaren af Madam Hassel, Niels Nielsens Hustrue stod hos. Testes: Hr. Bye Skriver Lydum, Monsieur Christian Schultz, Farver og Monsieur Niels Sørensen". Middelfart magistrats arkiv, rådstueprotokol I, 1597 Mathiasen, Johan Gosmann (I1160)
 
111 Middelfart kirkebog 1760: "Anno 1760 den 31. August døbt Matthias Andreasen Tørstings og Hustrue Anne Cathrine Brandts, Deris Barn og Kaldet Anne Margrethe, Frembaaren af Madam Werk-mester. Testes: Skipper Erich Olsens Hustrue, Jomfrue Karen Juels, Hans Jensen Kroemand og Monsieur Jørgen Flokke" Tørsting, Anne Margrethe Matthiasdatter (I2580)
 
112 Middelfart kirkebog 1763: "Anno 1763 den 26. January Torsdagen om aftenen kl. 8ts (som antagelig var hans dødsdag) anmeldes afgangne Kiøb- og Handels Mand Seigneur Matthias Sørensens Død og skifte, og som arvinger nævnes Een Søn Sørren, Gam-mel 11 Aar, og een ditto Johan Gosman, Gammel 5 Aar (nr. 54)". Hans broder Niels Sørensen var værge for børnene. -"Summa Hele Boens Indtægt og Formue 9111 rdl. 4 mk. og 1 skl. "-, hvoraf de største værdier var - Gaarden bestaaende af 18ten fag Stuehuus tvende etager høy og 1 loft Høye 4 fag til Gaden, 23 fag sidehuus og 27 Fag Lade-huus, 1200 rdl., 7 Marker Jorder 1960 rdl., Een Bonde Gaard i Weilbye staar for hartkorn 5 tdr. 3 skp. 1 fjk. 1 alb. 644 rdl., Pedder Hansens Gaard i Schrillinge ( Skrillinge) 310 rdl., Een Gaard samme steds, 100 rdl., Een Halvpart i Middelfart Mølle og Jord, 640 rdl., Een Halv-part i Gaard i Borring Bye, 160 rdl., Een halvpart af en Gaard i Slettere, 350 rdl., Een Halvpart i Gaard i Røjle, 500 rdl. og Een Halvpart i Gallionen "Johannes" paa 15 Læster, 180 rdl. Han har endvidere haft "Aalegaard udi Jylland", som nu er solgt.

Gælden i boet beløber sig til 2908 rdl. og 1½ skl., hvoraf største post er børnenes arv efter moderen, ialt 1600 rdl. og 4 mk. Til deling modtog børnene hver 3101 rdl. og 5 mk. Skiftet blev afsluttet den 3. september 1763. 
Sørensen, Mathias (I1168)
 
113 Middelfart kirkebog 1779: "Anno 1779 Torsdagen den 18. Februarii bleve efter Kongelig Allernaadigste Tilladelse uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen i
Møllerens Matthias Tørstings Huus ved Vejer-møllen Ægteviede Johan Gosmann Mathiasen og dyd Elskende Jomfrue Anna Margrethe Tørsting. Deris Forlovere efter Loven ere Vi Underskrevne: ? 6 I) Brandt (J) 
Familie F452
 
114 Middelfart kirkebog begynder først i 1709, men i følge kirkeværgens regnskabsbog døde Jep Hansen Juul i 1703 og hans hustru Anna Barbara Johansdatter Gosman i 1699

I følge Chr. Behrendt "Fra det gamle Middelfart" (1941), blev Jep Hansen Juul, kirkeværge, og hans hustru Anna Barbara Johansdatter Gosman begravet i "Kapellets Vestre ende i Udskuudet i Syd". Jep Hansen Juul var kirkeværge fra 1699 - 1712. Han blev efterfulgt af Jens Andersen Juul. 
Juul, Jep Hansen (I2010)
 
115 Middelfart skifteprotokol 1625 - 1691, sag nr. 206:
"Anno 1662 Dend 26. Augusti"- blev der holdt skifte -"i det Huus och Stuue som Salig Jep Hansen Juuell fordum Borger och Handels Mand i Middelfart beboede", for at registrere, skifte og dele "Imellem den Salig Mands eftter lefvende Hustruue Margrethe Enevolds Daatter, Hendis tagen Værge Hans Christensen, Raad Mand paa den eene Side item den Salig Mands Børn och Arfvinger, nemlig:
- Hans Ibsen, som er hands egen Værge,
- Jens Giøres, Soldatt, paa sin Hustruue, Mette Ibs Daatters Vegne,
- Kirsten Ibs Daatter, hendis forordnede Værge Laurids Siertsen Løg paa den anden Side"
Boet opgøres til 582 rdl. og 4 skl., og gælden til 218 rdl. 3 mk. og 4 skl. Til arv blev der til deling 363 rdl. og 6 skl., hvoraf enken får det halve, 181 rdl. 2 mk. og 3 skl. og børnene resten, der beregnes til en broderlod 90 rdl. 2 mk. og 3 skl. Og en søsterlod på 45 rdl. 1½ mk. og 1½ skl. 
Juul, Jep Hansen (I2026)
 
116 Middelfart skifteprotokol 1625 - 1691, sag nr.242:
"Anno 1674 Dend 23. September Stod Schiftt och deeling imellem den Salig Quindes Anna Salig Borgemester Claus Madsens, hendes nu leffvende Børn och Børn, Nemlig
- Lorentz Clausen Bang, Raadmand her ibidem och
- Johan Gosman, Sognepræst her paa Stedet paa sin Huustrues
Lisbeth Clausdatters vegne,
- Salig Magister Mathias Bang, forrig Professor i Ottense,
- hans Børn, som er Tønnis Hansen, Hans Nielsen Borch och Jørgen Hansen,
- Salig Magister Hans Bang, forrige Sognepræst i Bogense, hans efterladte Børn

Efter udgifterne var trukket fra gælden, var der til deling 2310 rdl. 3 mk. og 14 skl., hvilket giver til en broderlod 660 rdl. 17 skl. og 8 d., og en søsterlod 330 rdl. 8 skl. og 10 d.. I følge "Den Danske Atlas VI" (Erik Pontoppidan) findes i koret i kirken et Epitaphium over borgmester Claus Madsen Bang, død 1653 og svigersøn, sognepræst, magister Johan Gosman, død 1680, opsat af sidstnævntes stedsøn sognepræst i Middelfart Hans Madsen Lime.

I "Det Gamle Middelfart" af Chr. Behrendt findes følgende om Claus Madsen Bang: II. side 138: -"Den 12. Marts 1635 købte Claus Madsen et helt lejersted (begravelse) och Begraffuelse udi Synder Kapell til sig Huustru och Børn och et Moenment (monument) och Epitaphium at opsætte.

Da han senere blev borgmester, fik han Lejerstedet ombyttet med et i koret, og hans Epitaphium blev da flyttet derhen". II. side 136: -"I en indberetning fra Professor J.B. Løffler i 1891 nævnes et monument fra 1691, som er opstillet i nordre Sideskibs nordøstlige hjørne og er derfor fortrinligt bevaret. Det er opsat i 1691 af en stedsøn af Sognepræst Johan Gosman, Sognepræst Hans Madsen Lime, over Claus Madsen Bang og hans familie"-
II. side 49: "Altertavlen er skænket ca. 1650 af Borgmester Claus Madsen Bang, der var af den bekendte Bangslægt, som i flere Aarhundreder blomstrede i Middelfart.

Claus Madsen Bang var en god Borger for sin by, foruden altertavlen, skænkede han et legat på 100 Sletdaler, hvoraf de fattige skulde nyde det halve og kirken den anden halve part. Desuden et 7 fags hus ved kirken til værelser for 4-5 fattige. Han ejede gården Algade Nr. 26 og blev begravet i koret.
II. side 115: -"Kirkeværgens Regnskabsbog indeholder bl.a. en Fortegnelse over Gravsteder i Kirken, herunder:
- A. I Koret under Alteret "kaldet Claus Madsens". Købt af ham i Aaret 1638 for 100 Sletdaler. 1749 benævnes den "Claus Madsens". 1766 rep. en Begravelse under Alteret"-.
II. side 150: -"Forhen laa der paa Kirkegaarden 15 Alen vest for Kirkeboderne et Hus "Sygehuset kaldet". Det var skænket i Aaret 1640 af Borgmester Claus Madsen Bang og beregnet til Værelser for 4-6 fattige. Dets Længde anføres som 7 fag, og det havde Facade til Algaden".
II. side 157: "I aaret 1635 oprettede Borgmester Claus Madsen Bang et Legat paa 100 Sletdaler "til Capellanen deraf at nyde for den ugentlige holdende Skrifteprædiken om Løverdag Eftermiddag, med Sang og Prædiken ½ Time" 
Bang, Claus Madsen (I2066)
 
117 Middelfart skifteprotokol 1625 - 1695:
"Sag nr. 226 den 28. Februar 1670 Stod vurdering och schifte eftter Affgangen Enevold Jørgensen imellem hans efterlatte Huustrue Margrethe Enevolds paa den eene och den Salig mands Børn paa den anden Side, Nemlig
- Boeld (Bodil) Enevolds Daatter, som da boede I Skaane (Sverige) var Forordnet Hans Jepsen Juul til Hendis
Værge,
- Samme ledes Hans Juul paa sin Moder Margrethe Enevolds Daatters vegne,
- Claus Urtegaardsmand paa sin Huustrue Appelone Enevolds Daatters vegne,
- tilligemaade Mathias Enevoldsen paa sine egne vegne, och paa sin Broder Corfitz Enevoldsens vegne,
- Karren och Annecke Enevolds Daatters deris tilforordnede och tilstede Værende Verge Christen Christensen, Jyde og Borger i Medelfart".
Løsøret vurderes til 12 rdl. 1 mk. og ejendommen og et stykke jord i Vestergaden vurderes til 170 rdl., ialt 182 rdl. og 1 mk. Gælden i boet beløber sig til 161 rdl. 1 mk. og 7 skl., så der bliver kun til deling 20 rdl. 3 mk. og 9 skl., som beregnes således, at enken får det halve, 10 rdl. 1 mk. og 12½ skl.. En broderlod giver 9 mk. og 4½ skl., og en søsterlod 4 mk. og 10 skl. 
Jørgensen, Enevold (I2656)
 
118 Middelfart skifteprotokol 1695 - 1712, side 148a - 161b (29 sider!):
"Anno 1699 Dend 25. September Skifte efter Dend Hæderbaarne og Gud Elskende Matrone Anna Barbara Johans Daatter Goedtzmand"-, gift med "Høyachtbare og megit Velfornemme Mand Seigneur Jep Hansen Juul, Kircheverge, Borger og Handelsmand her i Byen". Arvingerne var enkemanden og deres børn:
-"Johan Goedtzmand (Gosmann), nu paa 5. Aar,
- Lissebeth Jepsdaatter paa 7 Aar,
- Karen paa 6 aar,
- Anna paa 4 Aar og
- Anna Barbara Jepsdaatter, Een Maaned gammel"-.
I følge skiftet døde moderen den 18. september 1699, og hun er altså død i barselsseng. Skiftet sluttes den 14. november 1699, og hele boets værdi opgøres til 4600 rdl. og 3 mk., hvoraf største post er gården, vurderet til 400 rdl, en Jagt (fragtskib) 200 rdl., 1 Skude 700 rdl., samt forskellige slags købmandsvarer til en værdi af 1372 rdl. 1 mk. og 6 skl. Gælden, som mest stammer fra handel i Slesvig og Tyskland, opgøres til 3000 rdl. og der bliver derefter 1600 rdl. og 3 mk. til deling, hvoraf faderen får tildelt 800 rdl. 1 mk. og 8 skl., sønnen 266 rdl. 4 mk. og 8 skl., og døtrene hver 133 rdl. 2 mk. og 4 skl. Datteren Anna Barbara var i mellemtiden død. Børnenes kapital skal blive i boet, indtil de fylder 16 år, uden renter., hvorefter faderen skal betale dem renter af deres arvelod. Begravelsesomkostningerne er på 160 rdl. og 5 mk. Skiftet efter Jep Hansen Juul er meget stort og findes i samme protokol, side 244b - 268a, ialt 50 sider. Det har en værdi af 6033 rdl. 4 mk. og 2 skl., hvorfra går gælden på 3936 rdl. 2 mk. og 9½ skl., hvilket til deling blandt arvingerne, giver 2097 rdl. 1 mk. og 1 skl. 
Gosman, Anna Barbara Johansdatter (I2011)
 
119 Middelfart skifteprotokol:
Sag nr. 228: -"Anno 1672 den 18. Marty stod Schiftt eftter Margrethe Enevolds"- og hendes børn. Gård, ejendom og løsøre vurderes til 202 rdl. 3 mk. og 6 skl. Gælden vurderes til 88 rdl. 3 mk. og 12 skl., så der til deling bliver 113 rdl. 3 mk. og 10 skl., som beregnes således, at en broderlod giver 37 rdl. 3 mk. og 14 skl., og en søsterlod 18 rdl. 3 mk. og 15 skl. 
Enevolds, Margrethe (I2661)
 
120 Mor og døtre bliver kaldt "De tre Gratier" når de promenerer i Aarhus Møller, Christiane Petrea (I922)
 
121 Morbus cordis (dårligt hjerte) Pedersen, Nielsine Kirstine (I103)
 
122 Munchgaard Munchsgaard, Anniche (I663)
 
123 Munchgaard Munchsgaard, Jens Christensen (I2702)
 
124 Munchgaard Munchsgaard, Johanne (I2703)
 
125 Niels Pedersen Lund, skolelærer i Thornum, ungkarl 22 år gammel, gift i Lintrup kirke 13. december 1839 med pigen Marianne Jensdatter af Thornum, født i Borris sogn i Jylland, 24 år. Brudgommen er koppevaccineret af pastor Roll den 3. september 1823 og bruden af distriktsfysikus Figel den 15. august 1817 Familie F393
 
126 Også Anne Hansen, Abelone Kirstine (I2635)
 
127 Også Hendrik Lassen, Knud Henrik Hermand (I231)
 
128 Også stavet Gøtt Gøth, Hans Christian (I352)
 
129 Også stavet Osther Hansen Oster, Karen Marie (I21)
 
130 Også Willum eller Willumb, også Andreasen Grove, William Andersen (I666)
 
131 Roth ifølge Hans H. Fussing Rasch, Dorrit Mortensdatter (I719)
 
132 Seydel Seidel, Johann Beatus Friedrich (I120)
 
133 Skifte i Assens - Hindsgavl Amter 1709-1809, Afskrift af register til skifteprotokol, Amter 1709-1809, Assens Hindsgavl Amter: Tørsting, Mathias – Karslunde Vejrmølle, D 14/1798 Tørsting, Matthias Andreasen (I2581)
 
134 Skifte:

Skiftet efter Enke Kathrine Nielsine Konradine Müller, som den 9. forrige måned er død som Lem på Almen Hospital, hvor hun har efterladt effekter vurderet for 2,00 Kr., der udlages til Skomagermester Müller Meriansgade 3 st. til erstatning for begravelses udgifter. Underskrevet fra skiftevæsenet af Markward og Borgen. Opslagsoplysninger: Københavns Skiftekommision Behandlingsprotokol. År: 1893. Arkivoplysninger: 2 / 991 - 2 - H. Side 9 øverst.  
Grove, Cathrine Nielsine Conradine (I177)
 
135 Sogn: Århus Domsogn Herred: Hasle Amt: Århus
Brudgom: Julius Andersen Herschind Opholdssted: Århus
Brud: Christiane Petrea Møller Opholdssted: Århus
Vielsesdato: 24. Oktober 1863

--------------------------------------------------------------------------------
Kirkebogens vielsesdata:
Brudgom: Ungkarl og Guldsmed Julius Andersen Herschind, 32 Aar gl., boer paa Studsgd.
Brud: Jfr. Christiane Petrea Møller, 27 Aar gl., hos Forældrene p. Troiborg udenfor Middelgdsp. [Middelgades port]
Forlovere: Hansen, Overvagtmst., Møller, Skrædmst.
Trolovelsesdag:
Vielsesdag: 24de Octb.
Arkiv: C 358-14 Folie: 358
 
Familie F400
 
136 Sogn: Århus Vor Frue Sogn Herred: Hasle Amt: Århus
Brudgom: Anton Herskind Opholdssted: Århus
Brud: Johanne Amalie Jacobsen Opholdssted: Århus
Vielsesdato: 4. November 1869

--------------------------------------------------------------------------------
Kirkebogens vielsesdata:
Brudgom: Ungkarl, Kjøbmand Anton Herskind, 29 Aar
Brud: Jomfru Johanne Amalie Jacobsen, 27 Aar
Forlovere: Billedhg. J. Herskind, Skræder J.P. Jacobsen
Trolovelsesdag:
Vielsesdag: 4. Nov.
Arkiv: C 360 B-4 Folie: 356
 
Familie F24
 
137 som officer i den norske hær Grove, William Andersen (I666)
 
138 Stephan Christiansen, Steffen (I39)
 
139 Trinitatis kirke 1845 - 1849 fødte.
Johann Heinrich Møller og hustru Katrine Grove,
boende Springergade 22, København.
en søn til dåb fredagen efter 22. søndag efter trinitatis 1848 = 12. November 1848,
født den 24. September 1848,
kaldet: Conrad Henrik Møller.
Faddere: Forældrene.
Mikrokortnr: - 2 - 12 - 5 - 5/14 side 141 nr. 375.
 
Moller, Conrad Henrik (I920)
 
140 Trinitatis kirke 1845 - 1849.
Et barn til dåb, Josephine Karensine Møller,
Født den 22. Januar 1845, døbt 5. fredag efter trinitatis ? 20. Juni 1845.
Faddere: Forældrene.
Forældre: Hoboist Johan Henrik Møller og
hustru Conradine Nielsine Grove, Springergade 24.
Mikrokortnr: - 2 - 12 - 5 - 1/14 side 2 nr. 22.
Står i kirkebogen under drenge.
Bliver gift med jernstøber Christensen i 1862,
Christensen udvandre til Amerika med konen og 3 børn.  
Muller, Josephine Karensigne (I919)
 
141 Trinitatis Kirke 1850 - 1853 fø. af Kvindekøn.
Navn: Mary Frederikke Conradine Møller.
Forældre: Johan Heinrich Friderick Müller og
hustru Cathrine Nielsine Conradine Grove.
Født 9. juli 1850, døbt 26. juli 1850.
Mikrokort nr. - 3 - 12 - 35 - 1/11 side 21. nr. 297.
og kontrabog nr. 1850 - 1858 1/11 side 21 nr. 297.
 
Moller, Mary Frederikke Conradine (I921)
 
142 Trinitatis Kirke 1850 - 1853 fø. Kvinder.
Et barn til dåb kaldet Alvilda Augusta Nielsine,
født den 07. Marts 1852 døbt 6. søndag efter faste 1852.
Forældre: Johan Friderick Heinrick Müller og hustru
Cathrine Nielsine Conradine Grove.
Mikrokort nr: - 2 - 12 - 6 - 11/13 side 296 nr. 117.
Efter noter hos Franz Møller død i 1868.
 
Møller, Alvilda Augusta Nielsine (I1490)
 
143 Trinitatis Kirke døbte 1858 - 1868.
En datter til dåb, født 27. April 1859 og døbt 13. Juni 1859,
kaldet Constanze Mathilde Jacobine Møller.
Faddere: Forældrene.
Forældre: Møller, Johan Frederik Henrik hoboist og
hustru Nielsine Catharine Conradine Grove.
29, Springergade.
Mikrokortnr: - 3 - 12 - 36 - 2/10 side 79 nr. 154. eller
1859 nr. 154, - 2 - 12 - 8 - 8/11.
 
Møller, Constanze Mathilde Jacobine (I1493)
 
144 Trinitatis Kirkr 1850 - 1853 fø. Kvinder.
Et barn til dåb kaldet Mathilde Josephine Møller.
Født 13. april 1853, døbt 10. juni 1853.
Forældre: Johan Heinrick Müller og hustru
Cathrine Nielsine Conradine Grove.
boende i Springergade.
Mikrokort nr. - 3 - 12 - 6 - 12/13 side 351 nr. 162.
Kontrabog nr. 1850 - 1858 - 3 - 12 - 35 - 4/11 side 217 nr. 162.
 
Møller, Mathilde Josephine (I1491)
 
145 Trolovet 24 Juli 1727 sammesteds Familie F1115
 
146 Udtræk fra Register over sønderjyske skifter

Fornavn: Friedrich Efternavn: Gebhardt
Stilling: Skomager Stednavn: Sønderborg
Dato: 07.11.1829 Oprindelig henvisning: Udsigelsesakter 7.11.1829
Daisy arkivskaber: Sønderborg Byfoged Daisy arkivserie: Udsigelsessager Daisy løbenr: 1493 Kommentar:  
Gebhardt, Friedrich (I136)
 
147 Udtræk fra Register over sønderjyske skifter

Fornavn: Hans Christian Nicolaj Efternavn: Hende
Stilling: Inderste Stednavn: Egernsund
Dato: 1787 Oprindelig henvisning: Skifteprotokol 1780-91 s. 490
Daisy arkivskaber: Nybøl Herredsfogderi Daisy arkivserie: Delingsprotokol Daisy løbenr: 1335 Kommentar:  
Hende, Hans Nicolai Christian (I2227)
 
148 Udtæring, formentlig tuberkulose. Bunckenburg, Johann Heinrich (I106)
 
149 Uklart hvornår og om han selv kalder sig Grove eller om det kun er sønnerne der gør det. Afhænger bl.a. af om Grove ligesom våbenskjoldet er medbragt af sønnen Anders fra England eller (også) er af dansk oprindelse Pedersen, Jens (I557)
 
150 Usikker Familie F29
 

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»