Alle medier


Match 51 til 100 fra 144     » Kun miniaturer

    «Forrige 1 2 3 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
51
Conrad Grove
Conrad Grove
 
 
52
Conrad Hauser Grove
Conrad Hauser Grove
Fra Nygaards sedler 
 
53
Dansk Biografisk Leksikon
Dansk Biografisk Leksikon
Æreboe, Rasmus, 1685-1744, Notarius publicus i Kjøbenhavn, var født 26. April 1685 og Søn af Hans Hansen Æ., Borger og Skipper i Svendborg, og Mette Jensdatter. Faderen, der sad i smaa Kaar, døde allerede 1693. Besjælet af Læselyst fik den fattige Dreng, hvis Rigdom bestod af 2 *$* 8 ß og Sølvknapper til en Trøje, i sit 12. Aar Lov til at følge sin Farbroder til Skolen i Næstved, hvorfra han dimitteredes 1704. Han maatte døje megen Nød under sin Skolegang og som Student, men var meget flittig og lærte at skrive og tale Latin med Færdighed, hvilket 1709, efter at han havde taget Attestats, skaffede ham Plads som Sekretær hos Just Juel (VIII, 587), der rejste som Envoyé til Rusland. Fra dette Øjeblik havde hans Fattigdom Ende, han fik nu Kaarde med Sølvgreb og lokket Paryk, og Vennerne kaldte ham «den nye Æreboe». Han lærte ogsaa snart at begaa sig blandt de fornemme og vandt ved sin Aandsnærværelse, Troskab og Paapasselighed Juels Yndest. Ved hurtig at lære det russiske Sprog gjorde han sig end mere nyttig, og han førte baade for sig selv og nedskrev for Gesandten Dagbøger over deres Oplevelser i Rusland i de bevægede Aar, da det ret begyndte at lykkes Zar Peter (efter Slaget ved Pultava) at hæve Rusland til en ukjendt Anseelse. Hans fine Forstaaelse af Lydovergange i det russiske Sprog har vakt Beundring selv hos en moderne Sprogmand som Karl Verner (XVIII, 411). Bekjendt for Eftertiden er han bleven ved sin Selvbiografi, der giver mange Oplysninger om Studenterlivet her hjemme for 200 Aar siden, naivt opregner hans 26 mere eller mindre «yderlige Livsfarer», fra hvilke han jævnlig kun redder sig ved usædvanlig Kjækhed og Snarraadighed, og som navnlig beretter om mange mærkelige Optrin af Zar Peter og hans nærmeste Omgangskreds. Æ. bidrog til at skaffe Just Juel Vicekansler Schafirofs Gunst ved at undervise dennes Søn og stod paa en fortrolig Fod med den fremragende og indflydelsesrige gejstlige Feofan Prokopovitsch. En af hans drøjeste Prøvelser var, da han i Efteraaret 1713 sendtes med 12 Mand i en aaben Jolle, der kun stak to Fod dybt, til Peter den store i Finland med stor Fare for at opbringes af Svenskerne. Han naaede med det ganske udmattede Mandskab til Kronstadt, hvor Admiralinde Cruys gav sig til at græde ved Synet af hans bedrøvelige Skikkelse med de paa Kroppen opraadnede Klæder, og Peter den store noterede i sin Dagbog, at den danske Konges Sekretær havde gjort denne Rejse i aaben Baad. Da Æ. kom hjem, søgte han Præstekald, men Kongen udnævnte ham 1715 til Notarius publicus i Kjøbenhavn, hvortil hans Sprogkundskaber i Tysk, Fransk, Hollandsk, Latin og navnlig Russisk gjorde ham særlig kvalificeret, fordi man da ventede en livligere Handelsforbindelse med Rusland, i hvilken Anledning Æ. aabenbart ogsaa har udarbejdet det mægtige Manuskript med Uddrag af russisk Handelslovgivning i dansk Oversættelse, der blev dediceret Kongen og endnu findes paa det kongl. Bibliothek. Æ. ægtede 1. (22. Jan. 1717) Karen Wartberg (døbt 20. Juli 1696 d. 22. Marts 1724), Datter af Vejermester paa Holmen Peter W. og Maria f. Bentsen, og 2. (26. Sept. 1726) Catharina Maria Alsberg (f. 11. Juli 1706 d. 19. Juni 1754), Datter af Hovedbogholder ved Rentekammeret Lars Jensen A. Æ. var en Tid en ret velstaaende Mand, men hans Direktion af den første kjøbenhavnske Fajancefabrik, hvoraf han var Medejer, skaffede ham en Del Ærgrelser, ved Ildebranden i 1728 mistede han en ikke ringe Del af sin Næring, og en Svogers Fallit ramte ham haardt. Han døde 24. Okt. 1744.  
 
54
Detalje fra Jens Pedersen Groves epitafium i Sankt Olai Kirke i Helsingør
Detalje fra Jens Pedersen Groves epitafium i Sankt Olai Kirke i Helsingør
 
 
55
Elna Sofie Herskind
Elna Sofie Herskind
 
 
56
Elna Sofie Herskind 1897 (Hilsen til Dagmar på bagsiden)
Elna Sofie Herskind 1897 (Hilsen til Dagmar på bagsiden)
 
 
57
Emanuel Rasmus Grove
Emanuel Rasmus Grove
 
 
58
Epitafium, 1691, over borgmester Claus Madsen (†1653) og hustru Anna Rasmusdatter (†1674), samt over sognepræst Johan Gosmann (†1680) og hustru Elisabeth Clausdatter (†1680)
Epitafium, 1691, over borgmester Claus Madsen (†1653) og hustru Anna Rasmusdatter (†1674), samt over sognepræst Johan Gosmann (†1680) og hustru Elisabeth Clausdatter (†1680)
 
 
59
Ernst Carl Adolph Vilhelm Bunckenburg
Ernst Carl Adolph Vilhelm Bunckenburg
 
 
60
Ernst Carl Adolph Vilhelm Bunckenburg og Thora Alvilda Gosmann
Ernst Carl Adolph Vilhelm Bunckenburg og Thora Alvilda Gosmann
 
 
61
Etatsraad Johan Monrads og Notarius publicus Rasmus Æreboe's Autobiographier udgivne ved J. G. Burman Becker, Kbh: 1862
Etatsraad Johan Monrads og Notarius publicus Rasmus Æreboe's Autobiographier udgivne ved J. G. Burman Becker, Kbh: 1862

 
 
62
Evald Steensen
Evald Steensen
 
 
63
Fadder ved en dåb, 10. maj 1719 i Helligånds Kirke, København
Fadder ved en dåb, 10. maj 1719 i Helligånds Kirke, København
Cecilia Marie Bentzen blev holdt over Daaben af sin Mormoder (Madame NORMANS fra Graabrødre Torv), og Renteskriver ANDREAS JØRGENSENS Datter af 1. Ægteskab (Mademoiselle ELLEN MARIE fra Compagnistræde) holdt Huen; Faddere var den bekendte Notarius publicus RASMUS ÆREBOE fra Holmen, Feltpræst DANIEL PAULLI fra Skindergade, Guldsmed PETER KLEIN fra Graabrødre Torv og Kantor CHRISTEN ANDERSEN SPARKIER ved Holmens Kirke. 
 
64
Fra Nygaards sedler
Fra Nygaards sedler
 
 
65
Friedrich Gebhardt
Friedrich Gebhardt
 
 
66
Friedrich Gebhardt og Catharina Maria Møller Hansen
Friedrich Gebhardt og Catharina Maria Møller Hansen
 
 
67
Gerhard Grove Hauerbach
Gerhard Grove Hauerbach
 
 
68
Gerhard Grove Hauerbach og Elna Sofie Herskind i dagligstuen, Odder Posthus, 1934
Gerhard Grove Hauerbach og Elna Sofie Herskind i dagligstuen, Odder Posthus, 1934
 
 
69
Gerhard Grove Hauerbach og Elna Sofie Herskind med børnene Hertha og Aage, 1906
Gerhard Grove Hauerbach og Elna Sofie Herskind med børnene Hertha og Aage, 1906
 
 
70
Gerhard Grove Hauerbach og Elna Sofie Herskind med børnene Hertha, Aage, Børge og Inger, 1911
Gerhard Grove Hauerbach og Elna Sofie Herskind med børnene Hertha, Aage, Børge og Inger, 1911
 
 
71
Hans Herman Grove
Hans Herman Grove
 
 
72
Hans Nygaard
Hans Nygaard
 
 
73
Helle Steensen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
74
I stuen i Aabenraa. Theresia Glatz med børnene Marie, Gerda og Ernst
I stuen i Aabenraa. Theresia Glatz med børnene Marie, Gerda og Ernst
 
 
75
Ide Sofie Grove
Ide Sofie Grove
Fra Nygaards sedler 
 
76
Ingeborg Dorothea Hansen
Ingeborg Dorothea Hansen
 
 
77
Ingeborg Dorothea Hansen
Ingeborg Dorothea Hansen
 
 
78
Ingeborg Dorothea Hansen 1907
Ingeborg Dorothea Hansen 1907
 
 
79
Ingeborg Dorothea Hansen med Willy og Else Bunkenborg
Ingeborg Dorothea Hansen med Willy og Else Bunkenborg
 
 
80
Ingeborg Dorothea Hansen og søsteren Thora Kirstine Marie Hansen
Ingeborg Dorothea Hansen og søsteren Thora Kirstine Marie Hansen
 
 
81
Ingeborg Dorothea Hansen og Villy Ernst Nicolai Bunkenborg
Ingeborg Dorothea Hansen og Villy Ernst Nicolai Bunkenborg
 
 
82
Irma Elinor KJær
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
83
Johan Christian Grove
Johan Christian Grove
 
 
84
Johan Emanuel Grove
Johan Emanuel Grove
Fra Nygaards sedler 
 
85
Jonas Bunkenborg
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
86
Jonge, Niels: 'Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og Levnets-Beskrivelse'. A. H. Godiche, Kbh.: 1755
Jonge, Niels: "Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og Levnets-Beskrivelse". A. H. Godiche, Kbh.: 1755
 
 
87
Just Juel: 'En rejse til Rusland under Tsar Peter, Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel, dansk Gesandt i Rusland 1709-1711'. Udgivet 1893 ved Grove, Gerhard L.
Just Juel: "En rejse til Rusland under Tsar Peter, Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel, dansk Gesandt i Rusland 1709-1711". Udgivet 1893 ved Grove, Gerhard L.
 
 
88
Kirche Warlin
Kirche Warlin
 
 
89
Kort biografi af Niels Nicolai Hansen
Kort biografi af Niels Nicolai Hansen
 
 
90
Kort nekrolog over Gerhard Grove Hauerbach i 'Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1947', side XIII
Kort nekrolog over Gerhard Grove Hauerbach i "Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1947", side XIII
 
 
91
Lars Poulsen Hansen: 'Den ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721'. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2013
Lars Poulsen Hansen: "Den ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721". Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2013
Tekst fra Saxo.com:

Tsar Aleksej Mikhajlovitj, af slægten Romanov, er nok bedst kendt som Peter den Stores far. Men han er også en af Ruslands betydeligste lovgivere. Hans store lovsamling med titlen Sobornoje ulozjenije blev udstedt i 1649. Det var den første russiske lovbog, der udkom på tryk, og den bevarede på mange områder sin gyldighed de næste to hundrede år. Den ryddede op i en uoverskuelig håndskreven lovgivning og skabte større klarhed om gældende ret. Den regulerede nye områder, der før var underlagt sædvaneret, og dens strafferetlige bestemmelser, med flittig brug af pisk, bidrog til at tegne omverdenens ruslandsbillede. Men først og fremmest fastlagde loven det russiske samfunds grundstruktur i en form med stærkt begrænset social mobilitet og med selvherskerdømme og livegenskab, der kom til at vare længere end i det øvrige Europa.

Loven udgives her for første gang på dansk i en oversættelse fra 1721 ved Holbergs samtidige Rasmus Æreboe under titlen Den Ryssiske Lov. Æreboe havde lært sig russisk under sit arbejde som sekretær og tolk for den danske envoyé extraordinaire til Peter den Store i årene 1709-1711, og han blev den første store formidler af viden om Rusland i Danmark.

Æreboes pionerarbejde er forsynet med noter og registre ved mag.art. Lars P.Poulsen-Hansen, der også gennemgår oversættelsens skæbne i samtiden og belyser lovens plads i russisk retshistorie. 
 
92
Lorenz Heinrich Mörck, Lorenz Peter Friedrich Mörck og en ukendt person, der var svend hos Lorenz Heinrich Mörck
Lorenz Heinrich Mörck, Lorenz Peter Friedrich Mörck og en ukendt person, der var svend hos Lorenz Heinrich Mörck
 
 
93
Maria Catharine Elisabeth Mörck
Maria Catharine Elisabeth Mörck
 
 
94
Maria Catharine Elisabeth Mörck
Maria Catharine Elisabeth Mörck
 
 
95
Maria Catharine Elisabeth Mörck og Lorenz Peter Friedrich Mörck
Maria Catharine Elisabeth Mörck og Lorenz Peter Friedrich Mörck
 
 
96
Marie Anne (Marianne) Grove
Marie Anne (Marianne) Grove
Fra Nygaards sedler 
 
97
Marie Frederikke Nygaard
Marie Frederikke Nygaard
 
 
98
Niels Hansen Nygaard
Niels Hansen Nygaard
 
 
99
Niels Nicolai Hansen i uniform
Niels Nicolai Hansen i uniform
 
 
100
Om anholdelsen af kommunisten Niels Johnsen
Om anholdelsen af kommunisten Niels Johnsen
 
 

    «Forrige 1 2 3 Næste»